پـرواز غـاز هـــا

 
تاحالا شده از خودتـون بپرسیـد چـرا غـازهـای مهاجـر زمـان پـرواز یک 7 در آسمان
تشکیل میدهنـد  ؟ 
 
 رفتـار و غـرایـز حیـوانات دلایل جالبـی دارد که تـوسط  خـدا در وجـود آنهـا قـرار داده
شده است  .  بال زدن هـر پـرنده بـرای پرنده بعـدی یک نیروی بالا برنده ایجاد میکند .
 در مورد پـرواز دسته جمعـی 7 شکل ، این اثـر باعث می شود 71 % بـه میزان
مسافتـی که پـرنده قادر به پرواز است افزوده شود . هـر وقت یکی از غاز ها از
گـروه جدا گردد بلافاصله سنگینی و فشار را روی بالهای خود احساس میکند.
بنا براین فورا به جای خـود در گـروه  بـر می گردد  .
 
   مثل غازها ، آدمهایی  که مسیر و ایـده مشترکی را با دیگران دنبال میکنند ،
 سریعتـر از آنهایی که راه را به تنهایـی طی میکنند به هدف می رسند .
 
     وقتـي که يکي از اعضاء گـروه آسيب مـي بيند يا بيمار مي شود دو تا از
غـازهـا از گروه جدا مي شوند تا غاز زخمـي را ساپورت کنند . آنها با مصـدوم تا
 زماني که بميـرد یا يکبار ديگر بتواند پرواز کند ميمانند . وقتي که آنها دوباره آماده
 مي شوند به دستــه بپيوندند , يا آنها خودشان يک ساختـار جديد مي سازند و يا
 با هـم پرواز مي کنند تا بـه گروه اصلي بپيوندند .
 
   اگر آدمها هم چنین احساسـی را داشته باشند می توانند به راحتـی درک کننـد
 که در نهایت موفقیت آنها بستگـی به کار تیمـی ، چرخش وظایف در انجام
کارهای دشـوار و مشارکت در مدیریت دارد .
 
     صدایـی که از دسته غـازهـا شنیده مـی شود در واقع صـدای غازهـای 
 پشت سـر است که سعـی دارند غـاز های جلویـی را به سریع تـر پـرواز کردن تشویـق میکننـد .
 
در هر گـروهی خیلی مهم است که صدای پشت سری ها  برای تشویـق کـردن باشـد .
 
+ نوشته شده توسط شرکت در شنبه دهم تیر ۱۳۹۱ و ساعت 14:9 |